20-something youth pastor in Norfolk, United Kingdom.